Skip to content

EN


Petraz belongs to the generation of contemporary European artists.

Over the last 15 years, her work has undergone a visible evolution. She enjoys combining the seemingly absurd with subtext to reflect on the boundaries of normality, interpersonal relationships and how our actions can affect the environment around us. In doing so, she reveals new dimensions to the stereotypes we all experience. It often shows the contradictory nature of humans in the form of personified animals. He is not afraid to try new themes in spite of the established direction and thus stand out from the crowd. The paintings teem with variety and thus have the potential to reach more viewers. They reflect the richness of Petraz’s ideas and her identity.

Instead of wanting to study under someone in a studio, where most artists happen to unknowingly adopt the style of the teacher, she has opted for her own way through travel, self-education and gathering experience through practice. She developed her skills most during a few years in Malta, where she made extensive use of Mediterranean colours interwoven with oriental ornaments. Some paintings were so detailed that it took over a month to work on a single piece. The seminal series of twelve paintings, entitled The Year, took six years to complete, with intermittent breaks, and all of the paintings are now in a private collection.

Other places that figured prominently in her inspiration undoubtedly included Mauritius, Berlin and the Azores.

Due to the aforementioned travel, maternal duties and the ongoing sale of paintings, there is no long list of exhibitions to be found at Petraz over the last ten years. He prefers to give presentations to a select few. Despite this, he has plans for a larger exhibition in the future and collaborations with other artists.

We can expect more visually surprisingly diverse paintings from Petraz.

petrazpaintings@gmail.com

CZ

Petraz patří ke generaci současných evropských umělců.

Za posledních 15 let prošla její tvorba viditelným vývojem. Ráda kombinuje zdánlivě absurdní věci s podtextem a zamýšlí se nad hranicemi normality, mezilidskými vztahy a nad tím, jak naše jednání může ovlivnit prostředí kolem nás. Odhaluje tak nové rozměry stereotypů, které všichni zažíváme. Často ukazuje rozporuplnou povahu lidí v podobě personifikovaných zvířat. Nebojí se zkoušet nová témata navzdory zavedenému směru a vystupovat tak z davu. Obrazy hýří rozmanitostí a mají tak potenciál oslovit více diváků. Odrážejí bohatství jejích myšlenek a identity.

Místo toho, aby chtěla studovat pod někým v ateliéru, kde se většině umělců stává, že nevědomky přejímají styl učitele, zvolila vlastní cestu cestováním, sebevzděláváním a sbíráním zkušeností praxí. Své dovednosti nejvíce rozvíjela během několika let na Maltě, kde hojně využívala středomořské barvy protkané orientálními ornamenty. Některé obrazy byly tak detailní, že práce na jednom díle trvala více než měsíc. Zásadní cyklus dvanácti obrazů nazvaný Rok vznikal s přestávkami šest let a všechny obrazy jsou nyní v soukromé sbírce.

Mezi další místa, která hrála významnou roli v její inspiraci, patřily bezpochyby Mauricius, Berlín a Azory.

Vzhledem k výše zmíněnému cestování, mateřským povinnostem a průběžnému prodeji obrazů nelze u Petraz za posledních deset let najít dlouhý seznam výstav. Raději se věnuje prezentacím pro několik málo vyvolených. Přesto má do budoucna plány na větší výstavu a spolupráci s dalšími umělci.

Od Petraz můžeme očekávat další vizuálně překvapivě rozmanité obrazy.


 petrazpaintings@gmail.com