Skip to content

EN

The beginning of his work was influenced by naive art and fine art. One of the milestones was a few years in Malta, where experimentation with abstract art took place, as well as a strong influence of oriental ornaments with Mediterranean colors, which were reflected in several paintings that were highly elaborated in detail. All of this resulted in a collection called Year, consisting of 12 paintings. The entire series took 6 years to create and was sold to a private collection immediately after completion. 
The leap to more complex mixed media large format painting was made possible by inspiration from traveling in Europe, mainly the Azores, Lisbon, Berlin and a stay in Mauritius. This led to the painting Afternoon in 2018, where the first signs of eco art began to appear. 4 years later, another large-scale follow-up, Afternoon 2, was created, where again the relationship between man and fauna was the subject. In the paintings of recent years we see realistic imagery in the idea of eco-art, partly surrealistic, but still in the spirit of free thinking without the boundaries defined by individual artistic movements. After ten years of using oil paints, acrylic paints are again applied, for example in the series of five paintings Morning Coffee playing with the construction of the painting and the golden section. 
All the paintings are accompanied, including the variety, by a certain wit, thought, satire, exaggeration and amusement. Like grooves on a vinyl record, each brushstroke captures a place, a feeling and a moment in the painting process. Looking at the painting, the story of the entire work is replayed. The painting does not age, nor does it have an expiration date. The original work matures like wine and its value has the potential to increase with time.

Expert comment:

Petraz belongs to the generation of contemporary Central European artists. Over the last 15 years, her work has undergone a visible evolution. She has been experimenting with different directions, themes and combining them together. Thanks to her self-directed education and her work in several European countries, she was able to work her way to her unmistakable style today. In most of her works she deals with the relationships in our society as a whole and the relationship with nature, especially with animals, which sometimes satirically symbolize the contradictory nature of man. Each painting has a carefully considered structure and composition. Everything has its place, its role and its aesthetic purpose. At the same time, there is no visible boundary of a predefined artistic direction. For this reason, one can speculate whether the paintings are surrealistic, naive, symbolic or whether they may belong to eco-art. In the case of Petraz’s work, one cannot speak of an explosion of actual emotions imprinted on the canvas. All the subjects of the paintings and the preparations matured over a period of time until the final result. Above all, Petraz’s paintings are a reflection of the richness of her ideas and identity.

 

CZ

Poátek tvorby byl ovlivnn naivním umním a fine artem. Jedním z milníků se stalo nkolikaleté psobení na Malt, kde probhlo experimentování jak s abstraktním umním, tak silný vliv mly orientální ornamenty se stedomoskmi barvami, které se promítly do nkolika obrazů znaně propracovanch v detailech. To ve vyústilo v kolekci s názvem Rok skládající se z 12cti obraz. Celá série vznikala 6 let a byla bezprostedně po dokonení prodána do soukromé sbírky. Skok ke sloitjí kombinované velkoformátové malbě umonila inspirace z cestování po Evropě hlavně Azorské ostrovy, Lisabon, Berlín a pobyt na Mauriciu. Na základě toho byl vytvoen v roce 2018 obraz Odpoledne, kde se zaaly objevovat první znaky eco-artu. O 4 roky pozdji vznikl navazující dalí velkoformát Odpoledne 2, kde opt podmtem byl vztah lovka s faunou. V malbách z posledních let vidíme realistické zobrazování v myšlence eco-artu, částečně surrealistické, ale stále v duchu svobodného myšlení bez hranic definovaných jednotlivými uměleckými směry. Po deseti letech pouívání olejovch barev jsou opt aplikovány i akrylové barvy, nap. v sérii pti obrazů Ranní káva hrající si s konstrukcí obrazu a zlatezem.

Vechny obrazy doprovází vetně rozmanitosti, uritý vtip, mylenka, satira, nadsázka i pobavení.
Kadý tah ttcem jako dráky na vinylové desce zachycuje místo, pocity a okamiky z procesu malování. Pi pohledu na malbu se pehrává píbh celého díla. Obraz nestárne, ani nemá dobu spoteby. Originální dílo zraje jako víno a jeho hodnota má potenciál basem vyšší.


Odborný komentář:
 
Petraz patří ke generaci současných středoevropských umělců.
Za posledních 15 let prošla její tvorba viditelným vývojem. Experimentovala s různými směry, tématy a kombinovala je dohromady. Díky svému sebeřízenému vzdělání a působení v několika evropských zemích se mohla propracovat ke svému dnešnímu nezaměnitelnému stylu. Ve většině svých děl se zabývá vztahy v naší společnosti jako takové a vztahem k přírodě, zejména ke zvířatům, která někdy satiricky symbolizují protikladnou povahu člověka. Každý obraz má pečlivě promyšlenou strukturu a kompozici. Vše má své místo, svou roli a estetický účel. Zároveň zde není patrná hranice předem daného uměleckého směru. Z tohoto důvodu lze spekulovat, zda jsou obrazy surrealistické, naivní, symbolické nebo zda mohou patřit k eko-umění. V případě tvorby od Petraz nelze hovořit o explozi aktuálních emocí otisknutých na plátně. Všechny náměty obrazů a přípravy zrály po určitou dobu až do konečného výsledku. Obrazy od Petraz jsou především odrazem bohatství jejích myšlenek a identity.