Skip to content

EN

Welcome to my website.

I would like to start by saying that you will not find a long list of exhibitions in my CV, although some have taken place in the past. This is due to travelling and insufficient number of works for exhibition, due to continuous sales. If we look at art history, we find artists who also created mainly out of intrinsic motivation and saw an exhibition as just a connection with the viewer, not something they wanted to build the value of their work on.

The beginning of work was influenced by naive art and surrealism. One of the milestones was several years in Malta, where experimentation with abstract art took place, as well as strong influence from oriental ornaments with Mediterranean colours, which were reflected in several paintings elaborated in details. All of this resulted in a collection entitled Year, consisting of 12 paintings. The entire series took 6 years to create and was sold to a private collection immediately after completion. The leap to more complex painting was made possible by inspiration from travelling in Europe, mainly the Azores, Lisbon, Berlin and an extended stay in Mauritius. This led to the painting Afternoon in 2018, where the first signs of ECO art began to appear, and 4 years later the follow-up large format painting Afternoon 2 was painted, where interpersonal relationships and symbolic connections with fauna are again the subject matter. The more contemporary the works, the more realistic elements present, but still in the spirit of free thinking without the boundaries defined by individual artistic movements. After a decade of using oil paints, acrylic paints were briefly included in the painting process, for example in the series of five paintings Morning Coffee playing with the construction of the painting and the golden section. In the most recent works, oil paints have returned to dominate, as they are the only ones that best capture Petraz’s style.

All the paintings, including the variety, are accompanied by a certain wit, thought, exaggeration and amusement. Each brushstroke captures feelings and moments from the process of painting, and thus the story of the whole work is replayed when looking at the painting. The painting does not age, nor does it have an expiration date. The original work matures like wine.

Expert comment:

Petraz belongs to the generation of contemporary Central European artists.
Over the last 15 years, her work has undergone a visible evolution. She has tried different directions, themes and combined them together. Based on her self-directed education, practice and work in several European countries, she was able to work her way to her present unmistakable style, which does not describe any popular current trend. In most of her works she deals with the relationships in our society as a whole and the relationship with nature, especially with animals, which sometimes satirically symbolize the contradictory nature of man. Each painting possesses a carefully considered structure and composition. Everything has its place, its role and purpose. Petraz’s paintings stand out for their variety of subjects and execution. It certainly cannot be said that she found only one direction and then merely varied its variants. At the same time, the paintings do not show the boundaries of a predetermined artistic direction. For this reason, it is possible to speculate whether it is necessary to classify her paintings into a defined box. In Petraz’s case, we also cannot speak of an explosion of actual emotions imprinted on the canvas. All the subjects of the paintings and the preparations matured over a period of time until the final result. Even with several looks, one can still find something new in the paintings. Above all, Petraz’s paintings are a reflection of the richness of her thoughts and identity.

 

CZ

Vítejte na mých webových stránkách.

Na úvod bych ráda řekla, že v mém životopise nenajdete dlouhý seznam výstav, i když některé se v minulosti uskutečnily. Důvodem je cestování a nedostatečný počet děl k vystavení vzhledem k průběžnému prodeji. Podíváme-li se do historie umění, najdeme umělce, kteří také tvořili především z vnitřní motivace a výstavu vnímali jen jako spojení s divákem, nikoli jako něco, na čem by chtěli stavět hodnotu svého díla.

Počátky tvorby byly ovlivněny naivním uměním a surrealismem. Jedním z mezníků bylo několikaleté působení na Maltě, kde docházelo k experimentování s abstraktním uměním a také silný ovliv měly orientální ornamenty se středomořskou barevností, které se odrazily v několika obrazech propracovaných do detailů. To vše vyústilo ve sbírku nazvanou Rok, která se skládá z 12 obrazů. Celá série vznikala 6 let a ihned po dokončení byla prodána do soukromé sbírky. Skok ke komplexnější malbě umožnila inspirace z cest po Evropě, především po Azorských ostrovech, Lisabonu, Berlíně a delší pobyt na Mauriciu. Tak vznikl v roce 2018 obraz Odpoledne, kde se začaly objevovat první náznaky ECO artu a o 4 roky později následoval navazující velkoformátový obraz Odpoledne 2, kde jsou opět tématem mezilidské vztahy a symbolické propojení s faunou. Čím jsou díla současnější, tím více realistických prvků je v nich přítomno, ale stále v duchu svobodného myšlení bez hranic vymezených jednotlivými uměleckými směry. Po deseti letech používání olejových barev se do malířského procesu nakrátko zapojily i barvy akrylové, například v cyklu pěti obrazů Ranní káva hrající si se stavbou obrazu a zlatým řezem. V nejnovějších dílech se olejové barvy vrátily k dominantnímu postavení, neboť jako jediné nejlépe vystihují Petraz styl.
Všechny obrazy, včetně rozmanitosti, provází určitý vtip, myšlenka, nadsázka a pobavení.

Každý tah štětcem zachycuje pocity a momenty z procesu malování, a tak se při pohledu na obraz přehrává příběh celého díla. Obraz nestárne, ani nemá datum spotřeby. Originální dílo zraje jako víno.


Odborný komentář:

Petraz patří ke generaci současných středoevropských umělců.
Za posledních 15 let prošla její tvorba viditelným vývojem. Vyzkoušela si různé směry, témata a kombinovala je dohromady. Na základě vlastního vzdělávání, praxe a působení v několika evropských zemích se dokázala propracovat ke svému současnému nezaměnitelnému stylu, který neopisuje žádný populární současný trend. Ve většině svých děl se zabývá vztahy v naší společnosti jako celku a vztahem k přírodě, zejména ke zvířatům, která někdy satiricky symbolizují rozporuplnou povahu člověka. Každý obraz má pečlivě promyšlenou strukturu a kompozici. Vše má své místo, svou roli a účel. Petraz obrazy vynikají rozmanitostí námětů a provedení. Rozhodně se nedá říci, že by si našla jen jeden směr a pak už jen měnila jeho varianty. Zároveň však obrazy nevykazují hranice předem daného uměleckého směru. Z tohoto důvodu je možné spekulovat, zda je nutné její obrazy zařazovat do vymezené škatulky. V případě Petraz také nelze hovořit o explozi aktuálních emocí otisknutých na plátně. Všechny náměty a přípravy zrály po určitou dobu až do konečného výsledku. I při několikerém pohledu lze v obrazech stále nalézt něco nového. Petraz malby jsou především odrazem bohatství jejích myšlenek a identity.