Skip to content

EN

The beginning of his work was influenced by naive art and fine art. Elements of symbolism appear in the motifs, which dominate the new works over time. One of the milestones was a few years in Malta, where experimentation with abstract art took place, as well as a strong influence of oriental ornaments with Mediterranean colors, which were reflected in several paintings that were highly elaborated in detail. All of this resulted in a collection called Year, consisting of 12 paintings. The entire series took 6 years to create and was sold to a private collection immediately after completion. 
The leap to more complex mixed media large format painting was made possible by inspiration from traveling in Europe, mainly the Azores, Lisbon, Berlin and a stay in Mauritius. This led to the painting Afternoon in 2018, where the first signs of eco art began to appear. 4 years later, another large-scale follow-up, Afternoon 2, was created, where again the relationship between man and fauna was the subject. In the paintings of recent years we see realism merged with eco art and partly surrealism. After ten years of using oil paints, acrylic paints are again applied, for example in the series of five paintings Morning Coffee playing with the construction of the painting and the golden section.

All the paintings are accompanied, including the variety, by a certain wit, thought, satire, exaggeration and amusement.
Like grooves on a vinyl record, each brushstroke captures a place, a feeling and a moment in the painting process. Looking at the painting, the story of the entire work is replayed. The painting does not age, nor does it have an expiration date. The original work matures like wine and its value has the potential to increase with time.

CZ

Poátek tvorby byl ovlivnn naivním umním a fine artem. V motivech se objevují prvky symbolismu, které postupem asu v novch pracích dominují. Jedním z milníků se stalo nkolikaleté psobení na Malt, kde probhlo experimentování jak s abstraktním umním, tak silný vliv mly orientální ornamenty se stedomoskmi barvami, které se promítly do nkolika obrazů znaně propracovanch v detailech. To ve vyústilo v kolekci s názvem Rok skládající se z 12cti obraz. Celá série vznikala 6 let a byla bezprostedně po dokonení prodána do soukromé sbírky. 
Skok ke sloitjí kombinované velkoformátové malbě umonila inspirace z cestování po Evropě hlavně Azorské ostrovy, Lisabon, Berlín a pobyt na Mauriciu. Na základě toho byl vytvoen v roce 2018 obraz Odpoledne, kde se zaaly objevovat první znaky eco artu. O 4 roky pozdji vznikl navazující dalí velkoformát Odpoledne 2, kde opt podmtem byl vztah lovka s faunou. V malbách z posledních let vidíme realismus slouený s eco artem a ásteně surrealismem. Po deseti letech pouívání olejovch barev jsou opt aplikovány i akrylové barvy, nap. v sérii pti obrazů Ranní káva hrající si s konstrukcí obrazu a zlatezem.

Vechny obrazy doprovází vetně rozmanitosti, uritý vtip, mylenka, satira, nadsázka i pobavení.
Kadý tah ttcem jako dráky na vinylové desce zachycuje místo, pocity a okamiky z procesu malování. Pi pohledu na malbu se pehrává píbh celého díla. Obraz nestárne, ani nemá dobu spoteby. Originální dílo zraje jako víno a jeho hodnota má potenciál basem vyšší.